اخبار سایت


تاریخ درج : 1396/11/16

موضوع : تاريخچه

خلاصه :
گروه توليدي بازرگاني شايلين با دارا بودن بيش از 40 سال سابقه در امر بازرگاني و فروش کليه محصولات برقي و ساختماني ايراني و اروپائي از سال 1384 اقدام به توليد محصولات با کيفيت نموده است. با توجه به آشنايي کامل با محصولات اروپايي، پايه و اساس توليد محصولات کليد و پريز و مشتقات آن نظير به نظير محصولات اروپايي و با کيفيت يکسان و استاندارد هاي لازم مي باشد. اين توانايي ها و رعايت استاندارد هاي اروپايي، اين شرکت را از ساير شرکت ها متمايز نموده است. هدف ما کيفيت مناسب، تنوع و نو آوري محصولات مي باشد.


متن خبر:
گروه توليدي بازرگاني شايلين با دارا بودن بيش از 40 سال سابقه در امر بازرگاني و فروش کليه محصولات برقي و ساختماني ايراني و اروپائي از سال 1384 اقدام به توليد محصولات با کيفيت نموده است. با توجه به آشنايي کامل با محصولات اروپايي، پايه و اساس توليد محصولات کليد و پريز و مشتقات آن نظير به نظير محصولات اروپايي و با کيفيت يکسان و استاندارد هاي لازم مي باشد. اين توانايي ها و رعايت استاندارد هاي اروپايي، اين شرکت را از ساير شرکت ها متمايز نموده است. هدف ما کيفيت مناسب، تنوع و نو آوري محصولات مي باشد. گروه توليدي بازرگاني شايلين با دارا بودن بيش از 40 سال سابقه در امر بازرگاني و فروش کليه محصولات برقي و ساختماني ايراني و اروپائي از سال 1384 اقدام به توليد محصولات با کيفيت نموده است. با توجه به آشنايي کامل با محصولات اروپايي، پايه و اساس توليد محصولات کليد و پريز و مشتقات آن نظير به نظير محصولات اروپايي و با کيفيت يکسان و استاندارد هاي لازم مي باشد. اين توانايي ها و رعايت استاندارد هاي اروپايي، اين شرکت را از ساير شرکت ها متمايز نموده است. هدف ما کيفيت مناسب، تنوع و نو آوري محصولات مي باشد. گروه توليدي بازرگاني شايلين با دارا بودن بيش از 40 سال سابقه در امر بازرگاني و فروش کليه محصولات برقي و ساختماني ايراني و اروپائي از سال 1384 اقدام به توليد محصولات با کيفيت نموده است. با توجه به آشنايي کامل با محصولات اروپايي، پايه و اساس توليد محصولات کليد و پريز و مشتقات آن نظير به نظير محصولات اروپايي و با کيفيت يکسان و استاندارد هاي لازم مي باشد. اين توانايي ها و رعايت استاندارد هاي اروپايي، اين شرکت را از ساير شرکت ها متمايز نموده است. هدف ما کيفيت مناسب، تنوع و نو آوري محصولات مي باشد. گروه توليدي بازرگاني شايلين با دارا بودن بيش از 40 سال سابقه در امر بازرگاني و فروش کليه محصولات برقي و ساختماني ايراني و اروپائي از سال 1384 اقدام به توليد محصولات با کيفيت نموده است. با توجه به آشنايي کامل با محصولات اروپايي، پايه و اساس توليد محصولات کليد و پريز و مشتقات آن نظير به نظير محصولات اروپايي و با کيفيت يکسان و استاندارد هاي لازم مي باشد. اين توانايي ها و رعايت استاندارد هاي اروپايي، اين شرکت را از ساير شرکت ها متمايز نموده است. هدف ما کيفيت مناسب، تنوع و نو آوري محصولات مي باشد.